Cílem Ministerstva školství je zavést systém profesního rozvoje pedagogických pracovníků, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a bude propojený se systémem odměňování.

Zdroj obrázku live.staticflickr.com

Jedním z hlavních nástrojů vzdělávací politiky České republiky jsou platy učitelů. Průměrná hrubá mzda učitele dosahovala na konci roku 2020 částky 44 202 Kč, kdy se jedná o průměrný plat učitelů mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Nástupní mzda začínajícího učitele, který má praxi kratší než dva roky, je v průměru 30 930 Kč hrubého.[1]

Za zavedeném kariérního řádu stojí snaha o zvýšení kvality učitelské profese, a zároveň cílí na růst kvality samotných škol, ke které by…


Pojmem odcizení označujeme situace, kdy jako tvůrci sociální reality získáváme pocit, že ztrácíme kontrolu nad svými výtvory a stáváme se obětmi sil, které jsme sami uvedli do chodu.

Zdroj obrázku communicationtheory.org

Geneze teorie

Termín odcizení prošel jako filozofický terminus technicus v podstatě celou dosavadní západní tradicí, počínaje novoplatonismem přes křesťanskou filozofii a teologii, novověkou politickou filozofii, hegelovský idealismus až po marxismus a neomarxismus. Zhruba od 2. poloviny 20. století se stává předmětem zájmu empirických věd, konkrétně sociologie a sociální psychologie.

Pvní zpracování pojmu odcizení v dějinách filozofie můžeme přiřknout G. W. F. Hegelovi, pro kterého jsou dějiny lidstva příznačné neustálým růstem lidského poznání…


Osobní počítače se stávají běžným pomocníkem každého jednotlivce, včetně dětí. Ve školství panuje trend prosazování nutnosti vybavovat žáky notebooky, chytrými telefony a další výpočetní technikou, jehož aktuálnost byla za poslední rok online školní výuky několikrát potvrzena.

Zdroj obrázku bulbapp.com

Pomineme-li však tento faktor, stále v našem světě existuje množství informací, které exponencionálně stoupá. Ne všechny informace však mají dlouhou životnost, obraz světa i obsah znalostí se proměňuje, a s ním i nároky na pro život potřebné kompetence. S měnícím se způsobem získávání a vyhodnocování informací vzniká potřeba formulovat novou teorie poznání, kterou se stává konektivismus — vzdělávání prostřednictvím sociálních sítí.

Connectivism — A…


Multitasking je velmi oblíbené buzzword, který v dnešní době slyšíme ze všech světových stran. Kdo ho neprovozuje, nemá šanci vykonávat svoji práci rychle a efektivně. Dělání několika činností najednou výrazně šetří čas a tím i peníze. Ne vždy však při dělání dvou věcí najednou můžeme hovořit o multitaskingu.

Zdroj obrázku www.signalsaz.com

Multitasking můžeme zařadit do odvětví vědy o nonverbální komunikaci, která zkoumá lidské tělo v situacích, kdy je člověk vystaven několika podnětům zároveň. Z aktuálních studií vyznívá, že je obecně lepší věnovat se jednomu problému a ten vyřešit, než pracovat s několika různými médii simultánně. Kontroverzi ohledně efektivity multitaskingu odložme stranou a zaměřme…


Zdroj obrázku i.pinimg.com

Design maturity, v překladu vyspělost či zralost designu, je úroveň, na které operuje designér nebo konkrétní design. O úrovni designové zralosti vypovídá převážně to, jak se chová v souladu s hodnotami a problémy vnitřního i okolního světa, jak je mu otevřený a jakým způsobem o designu přemýšlí.

Co je design maturity?

Ve zkratce můžeme design maturity popsat jako úroveň, na které funguje design v naší firmě nebo podnikání obecně. V minulosti bylo úkolem designu převážně pouze inovování vývoje služeb nebo produktů — spotřebitelé se soutředili převážně na produkty, které byly atraktivní, při navrhování designu se tedy kladl velký důraz na…


Zdroj obrázku uxknowledgebase.com

Přestože jsme si jako uživatelé internetu zvykli dávat pozor na hoaxy, fake news a spamy, scameři přicházejí se stále novými a propracovanějšími způsoby, jak nás ošálit. Jedním takovým jsou triky webových stránek a aplikací, které mají za úkol zmást jejich uživatele natolik, až si zakoupí nebo zaregistrují službu, kterou nikdy nechtěli.

Co jsou to dark patterns?

Dark pattern je uživatelský interface, který se na první pohled zdá příjemný a ničím vymykající se standardu. Je však pečlivě vytvořený k tomu, aby zákazníky navedl směrem, který je donutí zvýšit provozovateli zisky, a to většinou takovým způsobem, že si to ani neuvědomí.

Každý…

Radka Suchyňová

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store