Zdroj obrázku i.pinimg.com

Design maturity, v překladu vyspělost či zralost designu, je úroveň, na které operuje designér nebo konkrétní design. O úrovni designové zralosti vypovídá převážně to, jak se chová v souladu s hodnotami a problémy vnitřního i okolního světa, jak je mu otevřený a jakým způsobem o designu přemýšlí.

Co je design maturity?

Ve zkratce můžeme design maturity popsat jako úroveň, na které funguje design v naší firmě nebo podnikání obecně. V minulosti bylo úkolem designu převážně pouze inovování vývoje služeb nebo produktů — spotřebitelé se soutředili převážně na produkty, které byly atraktivní, při navrhování designu se tedy kladl velký důraz na…


Zdroj obrázku uxknowledgebase.com

Přestože jsme si jako uživatelé internetu zvykli dávat pozor na hoaxy, fake news a spamy, scameři přicházejí se stále novými a propracovanějšími způsoby, jak nás ošálit. Jedním takovým jsou triky webových stránek a aplikací, které mají za úkol zmást jejich uživatele natolik, až si zakoupí nebo zaregistrují službu, kterou nikdy nechtěli.

Co jsou to dark patterns?

Dark pattern je uživatelský interface, který se na první pohled zdá příjemný a ničím vymykající se standardu. Je však pečlivě vytvořený k tomu, aby zákazníky navedl směrem, který je donutí zvýšit provozovateli zisky, a to většinou takovým způsobem, že si to ani neuvědomí.

Každý…

Radka Suchyňová

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store